Hội thảo khoa học "Đơn vị đo lường các biến và các kết quả khảo sát hồi quy quan hệ giữa chúng"

In

Hội thảo khoa học về “Đơn vị đo lường các biến và các kết quả khảo sát hồi quy quan hệ giữa chúng” được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2005 tại Viện Khoa học Thống kê.
TS. Đặng Quảng đã trình bày các vấn đề về đơn vị đo lường các biến và các kết quả khảo sát hồi quy quan hệ giữa chúng.
Kỹ thuật hồi quy khảo sát quan hệ giữa các biến không đề cập đến đơn vị đo lường các biến. Như vậy, một câu hỏi được đặt ra là phải chăng đơn vị đo lường không có ảnh hưởng gì đến kết quả khảo sát. Để việc suy luận được đơn giản, tác giả chỉ xem xét trường hợp hồi quy tuyến tính có dạng y = a0 x0 + b0 với giả thiết hai biến X và Y này có phân bố chuẩn hoặc gần như chuẩn. Để trả lời câu hỏi trên, tác giả đã tiến hành khảo sát 4 trường hợp sau:
(1) Chuyển đơn vị đo lường biến X từ x0 sang x với x =  x0 (0 <1), còn biến Y vẫn giữ nguyên đơn vị đo lường xuất phát.
(2) Chuyển đơn vị đo lường biến Y từ y0 sang y với y =  y0 với (0 <1), còn biến X vẫn giữ nguyên đơn vị đo lường xuất phát.
(3) Đối với cả hai biến X và Y đơn vị đo lường xuất phát x0 , y0 chuyển sang đơn vị đo lường x , y với cùng tỷ lệ chuyển , tức là x =  x0 và y =  y0
(4) Đối với cả hai biến X và Y, đơn vị đo lường xuất phát x0 , y0 chuyển sang đơn vị đo lường mới x và y với tỷ lệ chuyển tương ứng  ,  tức là x0 -> x =  x0 , y0 -> y =  y0 với   .
Kết quả khảo sát theo 4 trường hợp trên cho thấy các đường hồi quy mới đều có cùng độ nghiêng với đường hồi quy xuất phát. Như vậy, về bản chất việc thay đổi đơn vị đo lường không có ảnh hương gì đến kết quả khảo sát hồi quy giữa các biến.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: