Hội thảo khoa học "Kinh tế học thử nghiệm"

In

Hội thảo khoa học về “Kinh tế học thử nghiệm” được tổ chức ngày 8 tháng 8 năm 2005 tại Viện Khoa học Thống kê.

Ông Phạm Thành Đạo, nghiên cứu viên Viện Khoa học Thống kê đã trình bày các vấn đề về kinh tế học thử nghiệm.

Kinh tế học lâu nay được xem là ngành khoa học của các quy luật của nền kinh tế. Khoa học kinh tế thường được coi là phi – thực nghiệm, nghĩa là nghiên cứu kinh tế phải dựa trên số liệu tổng hợp của nền kinh tế chứ không phải dựa trên thử nghiệm. Các nghiên cứu mới nhằm đưa thêm những yếu tố mới vào mô hình để nó gần với thực tế hơn đã được tiến hành. Hiện nay các nghiên cứu đi vào tổ hợp giữa tâm lý với kinh tế bằng thử nghiệm. Theo hướng này các nghiên cứu đưa yếu tố tâm lý và hành vi của con người vào mô hình của Daniel Kahneman và Vernon L. Smith là có ý nghĩa thực tiễn hơn cả. Báo cáo đã đi sâu vào phân tích hai cách tiếp cận của 2 ông và chỉ ra sự khác biệt trong nghiên cứu của hai ông. Daniel Kalneman đã sử dụng những động lực bên trong từ phân tích tâm lý liên quan đến các quá trình tâm thần, hình thành đánh giá và thực hiện các lựa chọn, nhằm giúp chúng ta hiểu tốt hơn: con người đưa ra các quyết định kinh tế như thế nào. Còn Vernon L. Smith tiến hành thử nghiệm các phương án khác nhau liên quan đến hành vi của thị trường. Trong khi các điều tra và thử nghiệm của Kalnemen chủ yếu tập trung vào các quyết định bởi cá nhân những là đại lý, Smith lại tập trung các thử nghiệm của ông vào tương tác giữa các đại lý trong môi trường thị trường đặc biệt. Smith cũng nhấn mạnh những vấn đề phương pháp luận, phát triển phương pháp thử nghiệm thực hành và thiết lập các chuẩn cho xác định các yếu tố tạo thành một thử nghiệm tốt.

Dù rằng nghiên cứu của Kalneman và Smith khác nhau ở một số khía cạnh, nhưng những đóng góp khoa học của 2 ông đã làm thay đổi hướng nghiên cứu của khoa học kinh tế. Thành công của hai ông là hầu hết các nhà kinh tế ngày nay đã coi những động cơ tâm lý bên trong và các phương pháp thử nghiệm như là thành phần cơ bản trong môn học kinh tế hiện đại.


Tin mới hơn: