Ban biên tập tờ Thông tin khoa học thống kê

In
Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Văn Đoàn
Phó Tổng biên tập: ThS. Hoàng Thu Hiền
Cộng tác viên biên tập:
TS. Nguyễn Bích Lâm Tổng cục Thống kê
TS. Vũ Thanh Liêm Tổng cục Thống kê
TS. Nguyễn Văn Tiến Hội Thống kê Việt Nam
TS. Phạm Đăng Quyết Hưu trí Viện Khoa học Thống kê
GS.TS Phạm Ngọc Kiểm Khoa Thống kê (ĐH KTQD)
PGS.TS Tăng Văn Khiên Hội Thống kê Việt Nam
Ths. Lê Văn Dụy Hội Thống kê Việt Nam
TS. Lê Thị Thanh Loan Cục Thống kê Hồ Chí Minh
TS. Chu Thế Mưu Trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh
TS. Nguyễn Trần Quế Viện Kinh tế thế giới
TS. Nguyễn Trọng Hậu Viện Kinh tế Châu Âu
CN. Nguyễn Văn Phái Vụ Dân số - Lao động

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: