Chức năng và nhiệm vụ

In

1. Theo Quyết định số 986/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê _ nội dung xem file đính kèm

2. Theo Quyết định số 12/QĐ-VTKE ngày 20/6/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, trung tâm thuộc Viện Khoa học Thống kê _ nội dung xem file đính kèm