Chức năng và nhiệm vụ

In

1. Theo Quyết định số 646/QĐ-TCTK ngày 24/06/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê _ nội dung xem file đính kèm

2. Theo Quyết định số 58/QĐ-VTKE ngày 10/10/2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thống kê _ nội dung xem file đính kèm

 

Attachments:
FileGhi chúUploaderFile size
Download this file (1. Quy dinh chuc nang nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Vien KHTK.pdf)1. Quy dinh chuc nang nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Vien KHTK.pdf Administrator1257 Kb
Download this file (2. Quy dinh chuc nang cua cac don vi thuoc Vien KHTK.pdf)2. Quy dinh chuc nang cua cac don vi thuoc Vien KHTK.pdf Administrator3949 Kb